Geometrický plán je technický podklad pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a je nedílnou součástí listin (např. kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí, úvěrové smlouvy apod.), na jejichž základě se provádí zápis do katastru nemovitostí. 

Pro každou grafickou změnu v katastru nemovitostí je tedy nutno doložit listinu a nedílnou součástí této listiny je geometrický plán. Dokážeme Vám vyhotovit geometrický plán pro:

  • zaměření nové – dokončené stavby ke kolaudaci pro stavební úřad a k zápisu do katastru nemovitostí
  • zaměření přístavby – změny vnějšího obvodu budovy
  • liniové stavby (komunikace apod.)
  • rozdělení nebo parcelaci (výkupy ) pozemků
  • změnu hranice pozemku
  • vyznačení práva věcného břemene ( např.inž.sítí, chůze, jízdy, čerpání vody atd.)
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

geometrické plány - dům

Geometrický plán
Geometrický plán je podkladem listin, podle kterých se do katastru nemovitostí zapisují veškeré nové právní skutečnosti o pozemcích. Geometrický plán je tedy podkladem pro zápis změn do katastru nemovitostí a jeho platnost není nijak omezena. K omezení dojde pouze v případě, že na dotčených parcelách dojde ke změně, která způsobí nesoulad mezi údaji uvedenými v katastru nemovitostí a mezi dosavadním stavem uvedeným ve výkazu výměr geometrického plánu. Geometrický plán geodet vyhotovuje vždy, když na části pozemku dojde ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí.

Geometrický plán graficky znázorňuje tvar dotčených nemovitostí jak před změnou, tak po jejím provedení. Každý geometrický plán musí být nakonec potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Katastrální úřad stvrdí skutečnost, že očíslování všech parcel je správné.

Věcné břemeno
Věcné břemeno je v zásadě omezením vlastnických práv, které musí být smluvně ošetřené. Běžnou součástí věcného břemene jsou doživotní bydlení, vstup na pozemek kvůli jeho údržbě, využívání studny či inženýrských sítí (pokud se na někoho napojuji), ale i právo chůze po pozemku, vjezdu na svůj pozemek a podobně. Vždy rozhoduje druh a zároveň i rozsah věcného břemene. Přitom k zápisu práva věcného břemene do katastru nemovitostí potřebujeme potvrzený geometrický plán.

Postup a přílohy k podání návrhu na vklad

Formuláře pro podání návrhu na vklad

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?